ჩვენ შესახებ

05 აპრილი 2019

სააგენტოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

10 მარტი 2014

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

14 თებერვალი 2014

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სააგენტოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

14 თებერვალი 2014

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

14 თებერვალი 2014

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

14 თებერვალი 2014

ინფორმაცია სააგენტოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა

14 თებერვალი 2014

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

13 თებერვალი 2014

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სააგენტოში კონკურსის ჩატარების წესებს

13 თებერვალი 2014

სამინისტროში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურაა

 

 
12 თებერვალი 2014

სააგენტოს და ადმინისტრაციების საკონტაქტო ინფორმაცია

12 თებერვალი 2014

სააგენტოს მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია

12 თებერვალი 2014

სააგენტოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

12 თებერვალი 2014

სააგენტოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

12 თებერვალი 2014

სააგენტოს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

12 თებერვალი 2014

სააგენტოს სტრუქტურა და ფუნქციები